Meat Digital

Your browser is out-of-date

Please upgrade your browser here

Generelle salgs og leveringsbetingelser

Disse Salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse mellom kunde og Meat Digital AS dersom ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

Disse vilkårene ble sist endret 01.10.2015 og erstatter alle tidligere vilkår.

 

Tilbud og avtale

Alle tilbud er bindende i to uker regnet fra tilbudets dato hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved bestilling eller eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse. Produksjonen vil bli gjennomført av av Meat Digital AS og eventuelt andre underleverandører.

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Fritak for merverdiavgift må bestilleren dokumentere overfor Meat Digital AS. Dersom prisen er oppgitt i annen valuta enn NOK, kan begge parter kreve valutaregulering for kursdifferanser på mer enn +/- 2 % beregnet fra tilbudets dato til betaling skjer.

Estimater/Tilbud kan avvike +/- 10% og faktureres uten annen avtale.

 

I prisen inngår ikke:

• Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt.

• Meromkostninger som følge av bestillers ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.

• Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid - som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren.

• Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

• Korrektur eller rentrykk utover ett eksemplar hvis annet ikke er avtalt.

• Meromkostninger dersom priser på råmaterialer eller offentlige avgifter endres fra tilbudets dato til produksjonsstart.

• Prosjektledelse hvis dette ikke er spesielt avtalt som en del av leveransen.

 

Leveringen

Leveringen anses skjedd når varen er kommet frem til leveringsadressen.

Meat Digital skal uten ugrunnet opphold underrette bestiller om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

Blir bestilleren skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 6 % av fakturabeløpet for den vare som er forsinket.

Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering utover det som følger av punkt ovenstående.

Bestilleren kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder bla. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

 

Ansvarsbegrensning

Såfremt levering hindres p.g.a. force majeure, er Meat Digital ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.Det påligger bestilleren å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for reproduksjon, trykking og utgivelse av alleelementer i trykksaken som kommer fra bestilleren.

Meat Digital kan oppbevarefilmmontasjer og/eller datafiler benyttet til bestillers produkt. Pris for dette skal avtales mellom partene. Gjenbruk av lagrede datafiler - enten på sidenivå eller i utskutt form - er avhengig av at det til enhver tid finnes programmer som støtter konvertering fra de programversjoner som er benyttet på det lagrede materiale. Hvis lagring ikke er avtalt, vil filmontasjer og/eller elektroniske filer bli slettet etter at produksjon er avsluttet. Dersom det avtales mellom partene at lagrede digitale datafiler skal utleveres til kunde, skal bestiller betale for kostnader ved utlevering. Meat Digital er i slike tilfeller uten ansvar for eventuelle feil og/eller ekstraarbeid bestiller eller bestillers samarbeidspartner måtte få med det materiell som er mottatt fra Meat Digital.

 

Eiendomsrett

Originalmateriell levert av bestiller returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført hvis ikke annet er avtalt mellom partene. Dersom materiellet er benyttet direkte i produksjonsprosessen, kan det påløpe kostnader til demontering. Disse kostnadene skal dekkes av bestiller hvis annet ikke er avtalt mellom partene.

Forslag, skisser, tegninger, originalmateriell, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjon- og trykkmedia og digitalmedia som er utarbeidet av Meat Digital, er Meat Digitals eiendom og kan ikke kreves utlevert av bestilleren hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret.

 

Spesielt om nettjenester/webhotell

Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår herunder, samt bestillingsskjema, som kunden inngår for å få adgang til Meat Digitals tjenester.

Avtalen er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema, og Meat Digital AS ved e-mail, faks eller post har bekreftet at bestillingen er mottatt.

Meat Digital AS har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 3 virkedager etter at slik e-mail bekreftelse ble sendt.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Meat Digital AS og som Meat Digital AS forholder seg til.

Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Avtalen er inngått ved bestilling i henhold til bestillingsskjema for Meat Digital AS sine tjenester.

Alle Meat Digital AS nettbaserte tjenester er løpende tjenester med minst 12 - tolv - måneders varighet. Tjenesten er løpende og vil automatisk bli fornyet for nye 12 måneder, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av tjenesten er innlevert.

Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

Denne avtale kan endres når som helst og uten forvarsel.

Kunden forplikter seg til selv å holde seg oppdatert mht de til enhver tid gjeldende betingelser og innhold i denne avtalen.

Avtalen gir kunden tilgang på de tjenester som er bestilt, slik at kundens internettjenester blir tilgjengelig for brukerne av internett. Meat Digital AS sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes.

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kunden henvende seg til Meat Digital AS sin support tjeneste.

Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til de kjøpte produkter av Meat Digital AS.

Meat Digital AS kan nekte kunden tilgang eller stenge tjenesten inntil betaling for tjenesten er registrert.

Meat Digital AS kan benytte seg av bannere og/eller logo m.m. i tilknytning til kundens domenenavn eller IP-adresse inntil domenenavnet eller IP-adressen er tilknyttet en webtjeneste.

 

Spesielt for webhotell

Meat Digital AS plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. Dette innebærer bl.a. backuprutiner, foruten begrensning til skrive aksess for alle brukere som aksesserer tjenestemaskinen. Meat Digital AS er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten.

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, uforutsette eller varslede stopp for vedlikehold og lignende.

Meat Digital AS foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten, maskiner og tilkobling.

Meat Digital AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Dette gjelder også produksjon av websider, e-post systemer, webshop og lignende som er produsert deler eller i sin helhet av Meat Digital AS.

 

Kundens plikter

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e-mail m.m., kan Meat Digital AS ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel.

Meat Digital AS er heller ikke ansvarlige for de problemer det eventuelt i ettertid vil medføre å ikke ha oppdatert whois til rett informasjon.

Kunden må være fylt 18 år.

Ved overforbruk av diskplass, trafikk e.l. gjøres kunden oppmerksom på dette automatisk pr e-post. Kunden plikter da å snarest mulig foreta de nødvendige handlinger for å redusere diskbruk, trafikkmengde e.l. innenfor abonnementets grenser, f.eks. ved å slette filer e.l. Dersom kunden ikke utfører disse handlinger innen rimelig tid, kan Meat Digital AS oppgradere brukerens webhotell, uten at det gis samtykke fra brukeren. Han/hun blir da forpliktet av de vilkår som foreligger for den valgte webtjenesten.

Hvis forbruket av diskplass og/eller trafikk er så høyt at det ikke faller innunder noen av de ordinære webhotellpakkene, kan Meat Digital AS fakturere overforbruket iht standard priser for dette. Meat Digital AS forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten hvis overforbruk er av en så alvorlig art at servere belastes unødvendig mye.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Meat Digital AS seg retten til å stenge brukerens tjeneste eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget internettområde dersom ikke annet er avtalt.

Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet rimeligvis retter seg mot.

Meat Digital AS tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bla.:

• fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig

• viser pornografisk materiale

• krenker menneskeverdet

• glorifiserer krig

• handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn

• viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr

• er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at immaterialrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Meat Digital AS kan anmode kunden om å fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, og/eller anmelde forholdet, når mistanken om opphavsrettslig krenkelse synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Meat Digital AS sitt krav om å fjerne materialet.

Kunden og brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

 

Kontrollmekanismer

Meat Digital AS formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-mail for kunden, også har rett til å forføye over produktet.

Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.

Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Meat Digital AS endringer av kontrollopplysninger.

Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanisme ved innlogging. Meat Digital AS har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.

Meat Digital AS har ansvar for å opprette og vedlikeholde sikkerhetsrutiner som til enhver tid anses tilstrekkelig for å hindre uautorisert adgang til brukernes infrastruktur hos Meat Digital AS og innholdet i denne.

Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer som publiseres gjennom Meat Digital AS sine servere. Meat Digital AS er ikke ansvarlige for tap av innhold på servere og kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for dette.

Innsyn og utlevering av opplysninger Meat Digital AS kan rutinemessig foreta søk i kundens database/webområde/filer for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil skissert.

Meat Digital AS har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser.

Meat Digital AS kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Meat Digital AS sine tjenestemaskiner. Meat Digital AS skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig.

Meat Digital AS vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Meat Digital AS ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.

Meat Digital AS forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

 

Pris og betaling

Alle tjenester faktureres normalt forskuddsvis pr 12 mndr. Betaling skal skje mot faktura med forfall 14 dager etter fakturadato.

Alle priser kan endres av Meat Digital AS med 1 måneders varsel og med virkning fra avtalens fornyelse. Kunden kan velge å si opp tjenesten, på ellers gjeldende vilkår og med plikt til å betale ut inneværende avtaleperiode.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift (moms), med mindre annet er spesifisert.

Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt og kunden vil bli belastet kr. 1000,- for gjenåpning.

Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt en slettemelding til domenets toppnivåregistrar hvis betaling ikke mottas etter purring. Alternativt kan Meat Digital AS selv overta eierskap for det aktuelle domenet.

Meat Digital AS har salgspant i alle registrerte domener, webløsninger, maskinutstyr og andre leveranser av materiell eller ikke materiell art frem til sluttoppgjør er mottatt.

Abonnement som ikke blir betalt, vil etter purring bli sendt til inkasso og alt innhold kan på det tidspunkt bli slettet fra våre servere.

Ved bytte til dyrere kontotype betaler man ingen oppsett- eller flytteavgift, kun differansen mellom den gamle og den nye kontoen, beregnet ut fra gjenværende tid i inneværende avtaleperiode.

Ved oppsigelse eller overgang til rimeligere kontotype, refunderes ikke forskuddsbetalt beløp.

Meat Digital AS forbeholder seg retten til å kredittsjekke kunder.

 

Ansvarsbegrensning

Kunden forplikter seg til å holde Meat Digital AS skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Meat Digital AS som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinen.

Meat Digital AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Meat Digital AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Meat Digital AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Meat Digital AS kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i ett år.

Meat Digital AS er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne internett ressurser som det er lenket til fra Meat Digital AS sine internettsider.

 

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, krig, naturkatastrofer, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

 

Overdragelse eller flytting

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Meat Digital AS. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

Dersom Meat Digital AS endrer eierstruktur i form av f.eks. etablering av morselskap, datterselskap, underselskap, fusjonering m.v., overdras kundeforholdet automatisk til den nye eierstrukturen som måtte oppstå. Meat Digital AS kan overdra kundeforholdet (kundeinformasjon, bestillingsinformasjon, innhold webhotell m.v.), herunder nærværende betingelser, helt eller delvis, når som helst, forutsatt at kunden varsles skriftlig om dette. Oppsigelsesrett gjelder som vanlig.

 

Web

Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Meat Digital AS.

 

Angrerett, oppsigelse og stenging

Angrerett gjelder kun for forbrukere. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man som hovedregel ikke påberope seg angrerett.

Det kan påregnes purregebyr og morarente på ubetalte fakturaer også i returrettperioden, disse vil også selvsagt bli ettergitt om retturetten blir aktivert.

 

Domene

Denne tjenesten er levert når registrering er foretatt hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om 14 dagers angrefrist ikke er gått ut.

Dersom Meat Digital AS mottar avbestilling før domenet er registrert og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

 

Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny avtaleperiode (12 mnd) løper. Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

 

Stenging

Ved brudd på bestemmelsene om misbruk, ved manglende betaling eller etter oppsigelse, vil tjenesten bli stengt ned. En stengning blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen utløper.

Prosedyre ved angrerett, oppsigelse og stenging

Kunden skal skriftlig fremsette utfylt og signert oppsigelsesskjema til følgende postadresse:

Meat Digital AS

Plankestredet 1

1607 Fredrikstad

Ved stengning av tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivå registrar. Alternativt kan Meat Digital AS velge å overta eierskap for det aktuelle domenet.

 

Kundegarantier

Meat Digital AS garanterer sine kunder en oppetid på 99% over hele avtaleperioden.

Dette gjelder kun netttjenesten, ikke feil eller problemer med f.eks programvare installert på kundens webhotell. Om oppetiden er lavere enn garantien, vil dette bli kompansert med en prisreduksjon tilsvarende 10%. Garantien omfatter ikke feil som er forårsaket av kunde, eller ved endringer som er informert om på forhånd.

 

Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan Meat Digital AS kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.

Fredrikstad Tingrett vedtas som verneting.

Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

 

Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon m.m. som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.